E-DZIENNIK DLA SZKÓŁ

Dlaczego Mantica?

 

1. Współpraca z Systemem Kontroli Dostępu.

Nasz dziennik, jako jedyny w Polsce, posiada możliwość współpracy z systemem kontroli dostępu. Więcej informacji na temat Systemu KD znajdą Państwo

w folderze reklamowym Mantica KD oraz na naszej stronie internetowej w zakładce MANTICA KD.

2. Drukowanie świadectw i arkuszy ocen za darmo.

Wybierając dziennik Mantica nie musicie Państwo martwić się o dodatkowe płatne oprogramowanie. Drukowanie świadectw i arkuszy ocen jest darmowe.

Wymagany jest tylko komputer z dostępem do Internetu, drukarka oraz gilosze. Pozwala to zaoszczędzić czas, gdyż nie trzeba przenosić danych uczniów z dziennika

tradycyjnego lub e-dziennika na świadectwa i arkusze ocen. Korzystamy z danych znajdujących się w systemie.

3. Opcja „kartki na wywiadówkę”.

W naszym dzienniku istnieje opcja drukowania bieżących ocen oraz frekwencji na wywiadówkę. Drukowane dane są zawsze aktualne. Jest to duża oszczędność czasu

dla wychowawcy. W przypadku tradycyjnego dziennika przygotowanie na wywiadówkę informacji dla rodziców o postępach uczniów w nauce trwa kilka godzin.

W dzienniku Mantica wystarczy opcja „Drukuj”.

4. Ocena opisowa w klasach 1-3.

Wybierając dziennik Mantica otrzymujecie Państwo za darmo również możliwość oceniania opisowego w klasach 1-3, które w przypadku innych e-dzienników jest płatne

lub niedostępne.

5. Automatyczne odnotowywanie frekwencji.

W przypadku współpracy z Systemem Bezpieczna Szkoła istnieje możliwość automatycznego odnotowywania frekwencji. Uczniowie, wchodząc na lekcję, przesuwają

swoją kartę identyfikacyjną przez czytnik, co automatycznie wiąże się z odnotowaniem w dzienniku obecności takiego ucznia na lekcji.

6. Przyjazny dla szkół z oddziałami integracyjnymi.

Nasz dziennik jest przygotowany również dla szkół, w których są oddziały integracyjne. Istnieje możliwość dodania do klas nauczycieli wspomagających.

7. Dostęp 24 godziny na dobę.

W przypadku dziennika elektronicznego każdy nauczyciel, rodzic oraz uczeń ma do niego 24-godzinny dostęp z każdego miejsca w świecie. Wystarczy dostęp do Internetu.

8. Łatwa i intuicyjna obsługa.

Większość e-dzienników dostępnych na rynku ma skomplikowaną obsługę, ale nie Mantica. Wpisanie tematu oraz ocen i sprawdzenie obecności, odbywa się intuicyjnie

i zajmuje niewiele czasu.

9. Minimalne wymagania systemowe.

W przypadku wyboru dziennika Mantica szkoła nie musi inwestować w zakup dodatkowego oprogramowania czy serwera. Wszystkie dane znajdują się na serwerze

zewnętrznym. Do korzystania z naszego e-dziennika wystarczy przeglądarka internetowa (np. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera) oraz dostęp do Internetu.

Aktualizacje są dokonywane automatycznie i są bezpłatne.

10. Indywidualizacja dziennika pod konkretną szkołę.

W związku z faktem, iż każda szkoła ma swój indywidualny wewnątrzszkolny system oceniania uczniów, jesteśmy w stanie dostosować nasz dziennik do wymagań

stawianych przez dyrektorów oraz nauczycieli.

11. Import i eksport danych.

Mantica umożliwia import oraz eksport danych o uczniach z elektronicznej rekrutacji Vulcan, a także z plików SOU, CSV oraz TXT.

12. Zgodny z wymogami MEN.

Nasz dziennik spełnia wszelkie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. Pełni wszystkie funkcje tradycyjnego dziennika lekcyjnego

i zgodnie z wymogami prawa może w pełni zastąpić taki dziennik. Istnieje również możliwość używania obu dzienników jednocześnie.

13. Bezpłatna prezentacja możliwości dziennika.

Istnieje możliwość umówienia się na bezpłatną prezentację naszego dziennika zarówno dla dyrekcji jak i nauczycieli.

14. Idealna oferta dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych.

W przypadku szkół posiadających oddziały przedszkolne, licencję na dziennik przedszkolny Mantica Przedszkole otrzymujecie Państwo gratis.

Funkcjonalności paneli e-dziennika Mantica dla szkół

administratora i dyrektora

wychowawcy i nauczyciela

rodzica i ucznia

Klasy.

Administrator ma dostęp i możliwość zarządzania listą wszystkich klas w szkole z uwzględnieniem profilu, symbolu, typu, roku rozpoczęcia i zakończenia nauki oraz imienia i nazwiska wychowawcy.

 

Wirtualne klasy / grupy.

W naszym dzienniku istnieje możliwość tworzenia grup w danej klasie, np. podział na grupę chłopców i dziewcząt na zajęciach wychowania fizycznego lub tworzenia klas wirtualnych, czyli grupy uczniów z różnych klas.

 

Zajęcia edukacyjne w klasach.

Administrator ma dostęp i możliwość zarządzania zajęciami edukacyjnymi w każdej z klas oraz nazwiskami nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

 

Możliwość wpisywania zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

Dyrektor ma możliwość szybkiego zarządzania zastępstwami za nieobecnych nauczycieli co usprawnia funkcjonowanie szkoły. Każdy nauczyciel ma możliwość wglądu w listę zastępstw sporządzoną na dany dzień/tydzień.

 

Obserwowanie lekcji.

Dyrektor ma możliwość elektronicznej obserwacji lekcji. W momencie naciśnięcia klawisza „PODPIS”, temat lekcji zmienia kolor na czerwony oznaczając daną lekcję jako obserwowaną.

 

Dostęp do ocen, frekwencji i statystyk.

Dyrektor ma stały i szybki dostęp do ocen oraz frekwencji wszystkich uczniów.

 

Klasyfikacja śródroczna i roczna.

Dyrektor ma dostęp do klasyfikacji wszystkich klas uczących się w szkole (I i II półrocze), uczniów nieklasyfikowanych (I i II półrocze) oraz uczniów z najlepszą średnią w szkole (I i II półrocze).

 

Przebieg nauki ucznia.

Dyrektor ma stały dostęp do informacji o przebiegu nauki ucznia w całym cyklu kształcenia.

 

Kalendarz roku szkolnego.

Dyrektor ma możliwość tworzenia kalendarza roku szkolnego z dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych, terminami egzaminów, itp.

 

Notes / organizer.

Dyrektor  ma dostęp do prywatnego notesa/organizera, w którym może zapisywać ważne informacje, terminy spotkań, egzaminów, lekcji hospitowanych, itp.

 

Średnia ocen.

W przypadku średniej ocen dostępne są następujące opcje: (screen).

 

Przeniesienie ucznia z klasy do klasy.

W kilku prostych krokach administrator może dokonać przeniesienia ucznia z klasy do klasy.

 

Dane archiwalne.

W naszym dzienniku macie Państwo stały dostęp do danych archiwalnych każdego ucznia. Są to tematy, frekwencja, oceny, zajęcia dodatkowe, wydarzenia klasowe.

 

Wydruki.

W każdej chwili istnieje możliwość wydrukowania potrzebnych nam informacji.

 

Poczta.

Dyrektor ma możliwość kontaktowania się z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami

i uczniami za pomocą bardzo prostej w obsłudze poczty elektronicznej.

 

Statystyki.

Jeśli istnieje taka potrzeba, to w każdej chwili możemy skorzystać z bogatej oferty statystyk dostępnych w dzienniku Mantica.

 

Statystyki wejść / wyjść do budynku szkoły (opcja w przypadku współpracy dziennika z systemem kontroli dostępu Mantica KD).

W przypadku współpracy e-dziennika z systemem kontroli dostępu dyrektor ma dostęp do statystyk wejść/wyjść pracowników oraz uczniów do/ze szkoły. Statystyki te zawierają imię i nazwisko pracownika/ucznia, datę, godzinę wejścia/wyjścia oraz numer drzwi.

 

IMOPRT ORAZ EKSPORT DANYCH Z PLIKÓW  TXT, CSV lub SOU .

Stały dostęp do tematów lekcji, ocen oraz frekwencji.

Ile razy zdarzyło się Państwu pójść na lekcję bez dziennika, bo nauczyciel mający poprzednią lekcję został dłużej w klasie, bo akurat u wychowawcy jest rodzic, chcący sprawdzić postępy w nauce swojego dziecka? Czy nie zdarzyło się Państwu, mając zajęcia w grupach w tej samej klasie, przekazywać sobie dziennika za pośrednictwem uczniów?Pracując z dziennikiem Mantica nauczyciele nie muszą się już martwić o to, czy wychodząc na lekcję będą mogli zabrać ze sobą dziennik. Wystarczy wejść do klasy i zalogować się do systemu, by mieć dostęp do wszystkich bieżących informacji. Uzupełnianie ocen w dzienniku może się teraz odbywać nie tylko na terenie szkoły, ale w każdym innym miejscu, z którego jest dostęp do Internetu. Nauczyciel, który sprawdza prace klasowe np. w domu ma możliwość wpisania ocen do dziennika jeszcze tego samego dnia, nie musi już czekać na kolejną lekcję z daną klasą. W każdej chwili można sprawdzić, jaki temat w danej klasie był ostatnio realizowany i co w związku z tym należy przygotować na następną lekcję. Wychowawca codziennie może sprawdzać frekwencję swojej klasy i kontaktować się z rodzicami nieobecnych uczniów za pomocą poczty elektronicznej.

 

Stały i bezpłatny dostęp do danych archiwalnych.

Wybierając nasz dziennik macie Państwo stały dostęp do danych archiwalnych znajdujących się w systemie od momentu wprowadzenia dziennika w szkole.

 

Wydruk świadectw i arkuszy ocen.

Drukowanie świadectw i arkuszy ocen jest darmowe. Wymagany jest tylko komputer z dostępem do Internetu, drukarka oraz gilosze. Pozwala to na oszczędność czasu, gdyż nie trzeba przenosić danych z dziennika tradycyjnego lub e-dziennika.

 

Wydruk kartek na wywiadówkę.

W naszym dzienniku istnieje opcja drukowania bieżących ocen oraz frekwencji na wywiadówkę. Drukowane dane są zawsze aktualne. Jest to duża oszczędność czasu dla wychowawcy. W przypadku tradycyjnego dziennika przygotowanie informacji dla rodziców o postępach uczniów w nauce na wywiadówkę trwa kilka godzin. W dzienniku Mantica wystarczy opcja „Drukuj”.

 

Odbiór elektronicznych usprawiedliwień od rodziców.

Koniec ze stosem karteczek z usprawiedliwieniami, koniec  z podrabianiem przez uczniów podpisów. Pracując z dziennikiem Mantica wychowawca ma możliwość otrzymywania usprawiedliwień pocztą elektroniczną i ma pewność, że są one przysyłane przez opiekunów, gdyż wprzypadku naszego dziennika uczeń nie ma dostępu do konta rodzica.

 

Poczta.

Każdy nauczyciel ma stały kontakt z rodzicami, uczniami, innymi nauczycielami oraz dyrekcją za pomocą bardzo prostej w obsłudze poczty elektronicznej. Ułatwia to znacznie nauczycielom współpracę z rodzicami, którzy za pomocą poczty mogą wnosić swoje propozycje do planu pracy szkoły czy wypełniać wszelkiego rodzaju ankiety.

 

Przebieg nauki ucznia.

Czy nie zdarzyła się Państwu w trakcie trwania lekcji wizyta rodziców chcących sprawdzić postępy swoich dzieci w nauce? Potrzebny jest wgląd w dziennik, który akurat ma matematyk pytający uczniów przy tablicy albo polonista, który akurat wpisuje oceny z wypracowania. Pracując z Manticą nie musicie Państwo szukać dziennika. Wystarczy się zalogować i znaleźć odpowiednią zakładkę, by mieć dostęp do wszystkich potrzebnych informacji.

 

Tworzenie grup.

Wychowawca ma możliwość tworzenia grup w danej klasie, np. podział na chłopców i dziewczęta na zajęciach wychowania fizycznego, podział na grupy językowe. Istnieje również opcja tworzenia tzw. klas wirtualnych, czyli grup złożonych z uczniów różnych klas.

 

Kalendarz roku szkolnego.

Każdy nauczyciel ma dostęp do kalendarza roku szkolnego, w którym znajdują się dni wolne od zajęć edukacyjnych, terminy ferii, egzaminów, itp.

 

Notes/organizer.

Nauczyciele mają dostęp do prywatnego notesa/organizera, w którym może zapisywać informacje, terminy sprawdzianów, zadane prace domowe, itp.

 

Terminarz.

Nauczyciele mają dostęp do terminarza ogólnego, na którym są zaznaczone sprawdziany dla wszystkich klas uczących się w szkole oraz do terminarzy poszczególnych klas. Każdy ma możliwość dodania planowanego terminu sprawdzianu wyróżniając wpis wybranym przez siebie kolorem.

 

Zadania domowe.

W naszym dzienniku macie Państwo możliwość zapisywania planowanych prac domowych z informacją o dacie ich zadania oraz terminie wykonania.

 

Informacja o zastępstwach.

Nauczyciele mają dostęp do informacji o bieżących i planowanych zastępstwach za nieobecnych nauczycieli.

 

Rozkłady materiału, programy nauczania, podręczniki.

Nauczyciele rozpoczynając nowy rok szkolny wprowadzają do e-dziennika nazwę programu, z którego korzystają oraz tytuł i autora podręcznika. Istnieje również możliwość umieszczenia w systemie rozkładu nauczania, z którego możemy potem w każdej chwili skorzystać.

 

Plan lekcji.

Każdy wychowawca ma wgląd w plan lekcji swojej klasy oraz możliwość zarządzania nim.

 

Wydarzenia klasowe.

Wychowawca ma możliwość wpisywania do dziennika ważniejszych wydarzeń z życia klasy, tj. imprezy klasowe, wycieczki, itp.

 

Statystyki ocen, frekwencji, logowań i tematów.

Każdy wychowawca wie, ile pracy czeka go przed radą klasyfikacyjną. Liczenie średnich ocen, frekwencji zajmuje mnóstwo czasu, a i o pomyłkę nie jest trudno. Mantica pozwoli Państwu o tym zapomnieć. System sam liczy średnie, wystarczy tylko wydrukować odpowiednie zestawienia.

 

Statystyka wejść/wyjść do budynku szkoły (opcja w przypadku współpracy z systemem Mantica KD).

W przypadku współpracy e-dziennika z systemem kontroli dostępu Mantica KDS nauczyciele mają dostęp do statystyk wejść/wyjść uczniów do/ze szkoły. Statystyki te zawierają imię i nazwisko ucznia, datę, godzinę wejścia/wyjścia oraz numer drzwi.

 

Podręcznik użytkownika.

W przypadku jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem naszego e-dziennika zawsze możecie Państwo zajrzeć do podręcznika użytkownika, w którym na pewno znajdziecie Państwo potrzebne Wam informacje.

Dostęp do informacji o ocenach, frekwencji oraz uwagach.

Kontrolowanie postępów w nauce swojego dziecka jeszcze nigdy nie było takie proste. Mantica umożliwia Państwu 24-godzinny dostęp do ocen swojego dziecka, do jego frekwencji oraz uwag. Nie musicie już Państwo czekać na wywiadówkę, by sprawdzić, czy syn lub córka uczęszcza do szkoły, jak się zachowuje oraz jakie otrzymuje oceny. Teraz wystarczy dostęp do Internetu.

 

Zadania domowe.

W naszym dzienniku macie Państwo stały wgląd w zadane przez nauczycieli prace domowe wraz z informacją o dacie ich zadania oraz terminie wykonania.

 

Poczta.

Dziennik Mantica umożliwia rodzicom stały kontakt z wychowawcą, dyrektorem oraz nauczycielami za pomocą poczty elektronicznej. Możecie Państwo w każdej chwili skontaktować się z wychowawcą i nauczycielami i zadać im pytanie. Istnieje również możliwość wnoszenia swoich propozycji do planu pracy szkoły czy wypełniania wszelkiego rodzaju ankiet.

 

Elektroniczne usprawiedliwienia.

Dziennik Mantica umożliwia rodzicom usprawiedliwianie nieobecności za pomocą poczty elektronicznej. Po wysłaniu usprawiedliwienia wychowawca automatycznie otrzymuje powiadomienie o tym fakcie na prywatną skrzynkę e-mail. Wychowawca dokonuje potwierdzenia przyjęcia usprawiedliwienia i automatycznie informacja ta wraca do rodzica.

 

Plan lekcji.

Każdy rodzic ma wgląd w aktualny plan lekcji swojego dziecka. Dzięki temu zawsze wie, o której godzinie dziecko zaczyna i kończy zajęcia.

 

Statystyki.

Rodzice mają dostęp do statystyk ocen oraz frekwencji. W przypadku dziennika Mantica macie Państwo możliwość sprawdzenia, jak Wasze dziecko radzi sobie na tle klasy.

 

Kalendarz roku szkolnego.

Wszyscy rodzice oraz uczniowie korzystający z naszego e-dziennika mają stały dostęp do kalendarza roku szkolnego, w którym znajduje się wykaz dni wolnych od zajęć edukacyjnych, terminy ferii, egzaminów, itp.

 

Terminarz z informacjami o planowanych sprawdzianach.

Ile razy słyszeliście Państwo zdanie: „Nic nie było zadane”, albo: „Nie mam jutro kartkówki”? Teraz można to sprawdzić za pomocą kliknięcia myszką. Wystarczy zalogować się do dziennika Mantica i znaleźć zakładkę „TERMINARZ”.

 

Moduł SMS.

Moduł , umożliwiający otrzymywanie sms-ów z informacją o ocenach oraz absencji swojego dziecka.

 Sms-y można otrzymywać codziennie lub raz w tygodniu.

 

Podręcznik użytkownika.

W przypadku jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem naszego e-dziennika zawsze możecie Państwo zajrzeć do podręcznika użytkownika, w którym na pewno znajdziecie potrzebne Wam informacje.

Korzyści dla rodzica i ucznia.

 

E-dziennik Mantica został stworzony i udoskonalony przez nauczycieli, więc z pewnością docenicie Państwo płynące z niego korzyści, a najważniejsze to:

 

• Stała kontrola nad frekwencją, ocenami i zachowaniem.

Macie Państwo możliwość stałej kontroli nad tym, jak Wasze dziecko radzi sobie w szkole, czy nie opuszcza lekcji, jak się zachowuje.

Kontola ta może odbywać się na bieżąco dzięki stałemu dostępowi do dziennika za pośrednictwem Internetu.

 

• Oszczędność czasu.

Chcąc dowiedzieć się, jak Wasze dziecko radzi sobie w szkole nie musicie już Państwo za każdym razem udawać się do szkoły. Teraz

wystarczy stawiać się tylko na wywiadówki lub wezwania wychowawcy, a postępy w nauce kontrolować przez Internet. Wiąże się to z

dużą oszczędnością czasu i pieniędzy wydanych na paliwo.

 

• Stały dostęp do dziennika z każdego miejsca w świecie.

Teraz macie Państwo możliwość stałego dostępu przez Internet z każdego miejsca w świecie do bieżących ocen, uwag oraz frekwencji

swojego dziecka. Jest to duże udogodnienie dla rodziców mieszkających poza granicami naszego kraju, a także tych, których godziny

pracy nie pozwalają na wizyty w szkole.

 

• Stały kontakt z nauczycielami.

Dziennik Mantica oferuje Państwu stały kontakt z wychowawcą Waszego dziecka, pozostałymi nauczycielami oraz dyrekcją szkoły, a

także możliwość usprawiedliwiania nieobecności za pomocą poczty elektronicznej, czy wnoszenia propozycji do planu pracy szkoły

oraz wypełniania ankiet.


Serwis tel: 603-242-539
Czynny w godzinach od 08:00 do 16:00

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Pan Paweł Bociąga
email: iod@mantica.net

Kontakt telefoniczny

665 125 999

Michał Owczarek, Marek Kociołek

MANTICA S.C.

ul. Zielonogórska 19/21

98-220 Zduńska Wola

Copyright © MANTICA.net     |     Design:  © P.P.H.U. CENTRUM - Robert Jablonski